KWALIFIKACJA PRAWNA OBRAŻEŃ CIAŁA TZW. OBDUKCJE

Obdukcję co do zasady może wykonać każdy lekarz. Jednakże takie badanie może zostać powtórzone, gdyż moc dowodową ma opinia wydana przez powołanego do tego biegłego.

Organ zlecający przeprowadzenie opinii wydaje postanowienie o powołaniu biegłego. Obdukcję wykonują lekarze - biegli z zakresu medycyny sądowej, wpisani na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego - wówczas obdukcja spełnia walory dowodowe. W przypadku, gdyby o urazach doznanych przez pobitego wypowiedział się inny lekarz niż wskazany powyżej, wtedy zwykle organ procesowy będzie kierował pobitego na dodatkowe badania przeprowadzane przez biegłego. Może zaistnieć sytuacja, w której organ powoła biegłego spośród lekarzy, których nazwisko nie znajduje się na liście biegłych sądowych - tzw. biegły ad hoc. Jego powołanie następuje również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.; dalej jako: k.p.k.) - art. 193-200 k.p.k.

Badanie sądowo – lekarskie powinno zawierać następujące elementy:

a) imię i nazwisko i stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego;

b) dane innych osób, które brały udział w wydawaniu opinii, ze wskazaniem na czynności, które wykonywały;

c) jeżeli opinię wydaje instytucja - pełną nazwę instytucji;

d) czas przeprowadzonych badań i datę wydania opinii;

e) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, spostrzeżenia i wnioski;

f) podpis.