Opiniowanie sądowo-lekarskie z oceną prawidłowości postępowania medycznego

Opiniowanie sądowo-lekarskie z oceną prawidłowości postępowania medycznego, sporządzane kompleksowo przez specjalistę medycyny sądowej wraz z lekarzami klinicystami

Błąd medyczny to zdarzenie na zdrowiu lub osobie pacjenta wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób wykonujących czynności medyczne, a prowadzące do wywołania negatywnych skutków w zakresie integralności cielesnej organizmu człowieka.

Termin błąd medyczny budzi wiele wątpliwości w polskim prawie. Wynika to z faktu, że brak jest definicji tego pojęcia sformułowanego przez ustawodawcę. W praktyce bardzo często używa się zamiennie pojęcia "błąd medyczny", "błąd lekarski", "błąd w sztuce medycznej", "błąd w sztuce lekarskiej" czy "zdarzenie medyczne".

Z pojęciem tym jest ściśle związany fakt, iż zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.): "lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością".

Z przytoczonych wyżej przykładów można stwierdzić, że za błąd medyczny uważa się takie zachowanie lekarza, które jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, aktualnymi standardami i praktyką lekarską. Uznaje się w doktrynie, że wiedza medyczna powinna być oceniana na dzień, w którym błąd medyczny nastąpił. Wynika to z faktu, że między datą powstania błędu medycznego a dniem wyrokowania może nastąpić znaczna zmiana zasobów wiedzy medycznej.

Opiniowanie sądowo-lekarskie z oceną prawidłowości postępowania medycznego, sporządzane kompleksowo przez specjalistę medycyny sądowej wraz z lekarzami klinicystami.